ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ - ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ