කොළඹ ගුවන් විදුලි නාලිකා

கொழும்பு வானொலி நிலையங்கள்

Radio stations in Colombo

සමඟ අමුත්තන් සවන් 'ගුවන් විදුලියට අදාල ගුවන් විදුලි නම මත ක්ලික් කරන්න / ஆன்லைன் கேட்க வானொலி நிலையம் பெயர் மீது கிளிக் செய்யவும் / Click on the radio station name to listen online
FM,MHz ගුවන් විදුලි / வானொலி நிலையம் / Station සම්ප්රේෂකය / அனுப்பும் / Transmitter
  87.60 Lite FM බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  88.10 රන් One FM රත්නපුර
  88.30 E FM 676, ගාලු පාර
  88.80 සිත FM නුගේගොඩ
  89.10 ඉසිර ගුවන්විදුලිය පිළියන්දල
  89.30 ඉසිර ගුවන්විදුලිය බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  89.60 SLBC සිටි FM යටියන්තොට
  89.80 SLBC සිටි FM ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
  90.40 வர்ணம் FM රත්මලාන
  90.90 ෂා FM ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය
  91.40 Fox 91.4 බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  91.70 SLBC ස්වදේශිය සේවය
SLBC ගුවන් විදුලිය
ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
  91.90 SLBC ස්වදේශිය සේවය
SLBC ගුවන් විදුලිය
යටියන්තොට
  92.20 FM දෙරණ කොළඹ 10, ජයා මාවත
  92.40 FM දෙරණ මාගල්කන්ද
  92.70 Y FM අරලිය උයන
  93.20 Gold FM ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය
  93.50 ලක්හඬ යටියන්තොට
  93.70 ලක්හඬ වික්රමසිංහපුර, ITN කුළුණ
  94.00 VIP Radio ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය
  94.30 SLBC වෙළඳ සේවය ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
  94.50 SLBC වෙළඳ සේවය යටියන්තොට
  95.00 නෙත් FM බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  95.30 You FM නුගේගොඩ
  95.80 රිදම් FM බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  96.30 හිරු FM ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය
  96.60 Legends 96.6 අරලිය උයන
  96.90 Kiss 96.9 රත්මලාන
  97.10 Real Radio රත්මලාන
  97.40 SLBC Radio Sri Lanka යටියන්තොට
  97.60 SLBC Radio Sri Lanka ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
  97.90 චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන්විදුලිය ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
  98.20 සියත FM රත්මලාන
  98.70 Sun FM ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය
  98.90 Sun FM මාගල්කන්ද
  99.20 TNL Radio බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  99.50 தமிழ் FM නුගේගොඩ
100.00 ශ්‍රී FM 676, ගාලු පාර
100.20 ශ්‍රී FM රත්නපුර
100.50 රන් One FM 676, ගාලු පාර
100.80 Yes FM යූනියන් පෙදෙස
101.30 බෞද්ධයා ගුවන්විදුලිය ආර් ජී සේනානායක මාවත, ශ්රී සම්බෝධි විහාරයේ
101.80 සෙත් FM මීගමුව
102.10 SLBC தமிழ் தேசிய சேவை ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
102.30 SLBC தமிழ் தேசிய சேவை යටියන්තොට
102.60 வசந்தம் FM වික්රමසිංහපුර, ITN කුළුණ
102.80 வசந்தம் FM මාගල්කන්ද
103.40 சூரியன் FM ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය
103.90 சக்தி FM යූනියන් පෙදෙස
104.40 රන්ගිරි ශ්‍රී ලංකා කොළඹ
104.70 SLBC தென்றல் FM ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
104.90 SLBC தென்றல் FM යටියන්තොට
105.20 ශ්‍රද්ධා ගුවන්විදුලිය කඩුවෙල
106.00 ලක් FM කැලණිය, වෙදමුල්ල
106.50 සිරස FM යූනියන් පෙදෙස
107.00 V FM නුගේගොඩ
107.30 SLBC ක්‍රීඩා සේවය
SLBC ගුවන් විදුලිය
ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
107.50 SLBC ක්‍රීඩා සේවය
SLBC ගුවන් විදුලිය
යටියන්තොට
107.80 Red FM නුගේගොඩ
MW,kHz ගුවන් විදුලි / வானொலி நிலையம் / Station සම්ප්රේෂකය / அனுப்பும் / Transmitter
    882 TWR India පුත්තලම
  1053 AIR External Service
සමස්ත ඉන්දීය ගුවන් විදුලි සේවාව
அனைத்திந்திய வானொலி தமிழ்
ඉන්දියා, තූත්තුකුඩි
  1125 SLBC Asia Service
FEBA India
පුත්තලම
 

 

කාලගුණය / வானிலை


ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ / இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் டவர் / SLBC Radio Tower


ඛණ්ඩාංක / ஆள்கூற்று / Coordinates: 06°54'08" N, 79°52'03" E

 

නෙළුම් කුළුණ / தாமரைக் கோபுரம் / Lotus Tower


ඛණ්ඩාංක / ஆள்கூற்று / Coordinates: 06°55'37" N, 79°51'29" E
නෙළුම් කුළුණ (නැතහොත් කොළඹ නෙළුම් කුළුණ) , ශ්‍රී ලංකාවේ, කොළඹ නගරය තුල ඉදි කරමින් පවතින මීටර 350 ක් උසැති කුළුණක් වන අතර, මෙය නෙලුම් පොහොට්ටුවක හැඩ ඇති නිසා "නෙලුම් කුලුණ" ලෙස නම් කෙරේ. කුළුණ ඉදි කල පසු එය දකුණු ආසියාවේ උසම ඉදි කිරීම වනු ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න: විකිපීඩියා