RDJ 96.6 FM - Antananarivo
RDJ 96.6 FM - Antananarivo