เครือข่ายวิทยุฯภาคภาษาอาเซียน AM 918
เครือข่ายวิทยุฯภาคภาษาอาเซียน AM 918 kHz - กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร