KGTO The Touch 1050 AM - Tulsa, OK
KGTO The Touch 1050 AM - Tulsa, Oklahoma