KUSH 1600 AM - Cushing, OK
KUSH 1600 AM - Cushing, Oklahoma