KYNT 1450 AM - Yankton, SD
KYNT 1450 AM - Yankton, South Dakota