K-UTE Radio 1620 AM - Salt Lake City, UT
K-UTE Radio 1620 AM - Salt Lake City, Utah