Super Rede Boa Vontade - Porto Alegre, RS
Super Rede Boa Vontade - Porto Alegre, Rio Grande do Sul Frequências: ZYK203 1300 kHz AM; ZYE854 6160 kHz OC; ZYE855 9550 kHz OC; ZYE856 11895 kHz OC