Radio Brasil FM 87.9 - Belo Horizonte, MG
ZYR310 Radio Brasil FM 87.9 - Belo Horizonte, Minas Gerais