Jovem Pan FM 104.1 - Manaus, AM
ZYC251 Jovem Pan FM 104.1 - Manaus, Amazonas