Radio 360 - 90.1 FM - Sekondi-Takoradi, Ghana
Radio 360 - 90.1 FM - Sekondi-Takoradi, Ghana