Y 102.5 FM - Kumasi, Ghana
Y 102.5 FM - Kumasi, Ghana