ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ - ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ - 873 kHz AM / 882 kHz DRM (ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ’ਅ’)