Muuga FM - Kenya
Muuga FM - Kenya - Nairobi 94.2 FM; Kaju ka Ameru 88.9 FM; Timau 106.0 FM