វិទ្យុឯករាជ្យ កម្ពុជា
វិទ្យុឯករាជ្យ កម្ពុជា ភ្នំពេញ FM 93.75, 95.50, 98.50, 103.25 MHz