ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 567 AM
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ - MW 567 kHz; SW 6130 kHz