චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන්විදුලිය - ශ්‍රී ලංකා
චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන්විදුලිය - ශ්‍රී ලංකා - කොළඹ 97.9 FM