ඉසිර ගුවන්විදුලිය - ශ්‍රී ලංකා
ඉසිර ගුවන්විදුලිය 89.1/89.3 FM ශ්‍රී ලංකා