ලක්විරු ගුවන් විදුලිය - ශ්‍රී ලංකා
ලක්විරු ගුවන් විදුලිය - ශ්‍රී ලංකා - 105.2/105.4 FM