भक्तपुर एफ.एम. - भक्तपुर १०५.४ मेगाहर्ज
भक्तपुर एफ.एम. - भक्तपुर १०५.४ मेगाहर्ज