คลองท่อมเรดิโอ FM 102.75 เชียงใหม่
วิทยุกระจายเสียงคนไทยเรดิโอ FM 102.75 MHz เชียงใหม่