สถานีวิทยุกระจายเสียง ขส.ทบ. - กรุงเทพมหานคร
สถานีวิทยุ ขส.ทบ. - กรุงเทพมหานคร - FM 102.0 MHz; AM 1269 kHz