สวท.เชียงใหม่ AM 1476
กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ AM 1476 kHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย