สวท.เชียงใหม่ AM 639
กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ AM 639 kHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย