สวท.เชียงใหม่ FM 93.25
กรมประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ FM 93.25 MHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย