สวท.ชลบุรี FM 99.75
กรมประชาสัมพันธ์ ชลบุรี FM 99.75 MHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย