สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา - กรมประชาสัมพันธ์