สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
TU Radio AM 981 KHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์