KBYR 91.5 FM - BYU-Idaho Radio - Rexburg, ID
KBYR 91.5 FM - BYU-Idaho Radio - Rexburg, Idaho - from Brigham Young University-Idaho