KREC Star 98.1/98.5 FM - St. George, UT
KREC Star 98.1/98.5 FM - St. George, Utah - Southern Utah's Variety Station