KSOP Z104.3 FM - Salt Lake City, UT
KSOP Z104.3 FM - Salt Lake City, Utah