KTUB Juan Radio 1600 AM - Salt Lake City, UT
KTUB Juan Radio 1600 AM - Salt Lake City, Utah