VOV2 Ban Văn hoá–Xã hội
VOV2 Ban Văn hoá–Xã hội - Văn hóa-Đời sống-Khoa giáo - Đài Tiếng nói Việt Nam