VOV3 Ban Âm nhạc
VOV3 Ban Âm nhạc - Âm nhạc-Thông tin-Giải trí - Đài Tiếng nói Việt Nam