અમદાવાદમાં રેડિયો સ્ટેશનો

Radio stations in Ahmedabad / अहमदाबाद में रेडियो स्टेशन

Click on the radio station name to listen online
FM,MHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
  90.4 Micavaani Mudra Institute of Communications / મુદ્રા ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ કોમ્યુનિકેશન
  90.8 Guruvani Gujarat University / ગુજરાત યુનિવર્સિટિ
  91.1 Radio City Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  93.5 Red FM Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  94.3 My FM Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  95.0 Radio One Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  96.7 आकाशवाणी विविध भारती Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  98.3 Radio Mirchi (Ahmedabad) Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
104.0 Mirchi Love Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
105.4 Gyan Vani Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
MW,kHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
    810 આકાશવાણી રાજકોટ
આકાશવાણી ગુજરાતી
Rajkot, Jamnagar Rd / રાજકોટ, જામનગર રોડ
    819 આકાશવાણી રાજકોટ
आकाशवाणी FM Rainbow
Rajkot, Jamnagar Rd / રાજકોટ, જામનગર રોડ (DRM)
    846 આકાશવાણી ગુજરાતી Bareja / બારેજા
    855 આકાશવાણી ગુજરાતી
आकाशवाणी FM Rainbow
Bareja / બારેજા (DRM)
  1071 آکاش وانی اردو سروس Rajkot, Paddhari / રાજકોટ, પડધરી
  1080 آکاش وانی اردو سروس
आकाशवाणी विविध भारती
Rajkot, Paddhari / રાજકોટ, પડધરી (DRM)
Online Radio Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन
Radio City Gujarati
 

 

Time / સમય


Weather / હવામાન


Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર / अहमदाबाद टीवी टावर


Coordinates / અક્ષાંશ-રેખાંશ: 23°02'51" N, 72°31'31" E
Prasar Bharati (Doordarshan and Akashvani) radio and television tower at Drive-in Road, Thaltej, Ahmedabad, Gujarat.

Bareja radio transmitter / બારેજા ટ્રાન્સમીટર સ્ટેશન / बरेजा रेडियो ट्रांसमीटर


Coordinates / અક્ષાંશ-રેખાંશ: 22°51'46" N, 72°36'45" E
All India Radio (Akashvani) mediumwave radio broadcasting station in Bareja, south of Ahmedabad, Gujarat.
Radio stations in Delhi, India
Radio stations in Agra, India
Radio stations in Ahmedabad, India
Radio stations in Bengaluru, India
Radio stations in Chennai, India
Radio stations in Hyderabad, India
Radio stations in Jaipur, India
Radio stations in Kanpur, India
Radio stations in Kolkata, India
Radio stations in Lucknow, India
Radio stations in Mumbai, India
Radio stations in Nagpur, India
Radio stations in Pune, India
Radio stations in Surat, India
  Radio stations in Kathmandu, Nepal
Radio stations in Thimphu, Bhutan
Radio stations in Colombo, Sri Lanka
Radio stations in Dhaka, Bangladesh
Radio stations in Islamabad, Pakistan
Radio stations in Lahore, Pakistan
Radio stations in Karachi, Pakistan
Radio stations in Kabul, Afghanistan
Radio stations in Malé, Maldives
Radio stations in Yangon, Myanmar
Radio stations in Bangkok, Thailand
Radio stations in Kuala Lumpur, Malaysia
Radio stations in Jakarta, Indonesia
Radio stations in Beijing, China
Radio stations in Tokyo, Japan
Radio stations in Seoul, South Korea
Radio stations in Sydney, Australia
Radio stations in Dubai, UAE
Radio stations in Suva, Fiji
Radio stations in Cairo, Egypt
Radio stations in Addis Ababa, Ethiopia
Radio stations in Johannesburg, South Africa
Radio stations in London, United Kingdom
Radio stations in Paris, France
Radio stations in Berlin, Germany
  Radio stations in Zurich, Switzerland
Radio stations in Stockholm, Sweden
Radio stations in Moscow, Russia
Radio stations in Rome, Italy
Radio stations in Madrid, Spain
Radio stations in Athens, Greece
Radio stations in Istanbul, Türkiye
Radio stations in New York, USA
Radio stations in Toronto, Canada
Radio stations in Mexico City, Mexico
Radio stations in Havana, Cuba
Radio stations in Panama City, Panama
Radio stations in Bogota, Colombia
Radio stations in Rio de Janeiro, Brazil
Radio stations in Buenos Aires, Argentina

© 2012-2024 Mikhail Shcherbak •  Terms of Service •  Privacy Policy •  Frequently Asked Questions •  Contact us