અમદાવાદમાં રેડિયો સ્ટેશનો

Radio stations in Ahmedabad / अहमदाबाद में रेडियो स्टेशन

Click on the radio station name to listen online
FM,MHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
  90.40 Micavaani Mudra Institute of Communications / મુદ્રા ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ કોમ્યુનિકેશન
  90.80 Guruvani Gujarat University / ગુજરાત યુનિવર્સિટિ
  91.10 Radio City Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  93.50 Red FM Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  94.30 My FM Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  95.00 Radio One Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  96.70 आकाशवाणी विविध भारती Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  98.30 Radio Mirchi Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
104.00 Mirchi Love Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
105.40 Gyan Vani Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
MW,kHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
    810 આકાશવાણી રાજકોટ
આકાશવાણી ગુજરાતી
Rajkot, Jamnagar Rd / રાજકોટ, જામનગર રોડ
    819 આકાશવાણી રાજકોટ
आकाशवाणी FM Rainbow
Rajkot, Jamnagar Rd / રાજકોટ, જામનગર રોડ (DRM)
    846 આકાશવાણી અમદાવાદ
આકાશવાણી ગુજરાતી
Bareja / બારેજા
    855 આકાશવાણી અમદાવાદ
आकाशवाणी FM Rainbow
Bareja / બારેજા (DRM)
  1071 آکاش وانی اردو سروس Rajkot, Paddhari / રાજકોટ, પડધરી
  1080 آکاش وانی اردو سروس
आकाशवाणी विविध भारती
Rajkot, Paddhari / રાજકોટ, પડધરી (DRM)
Online Radio Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन
Radio City Gujarati
 

 

Weather / હવામાન


Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર / अहमदाबाद टीवी टावर


Coordinates / અક્ષાંશ-રેખાંશ: 23°02'51" N, 72°31'31" E
Prasar Bharati (Doordarshan and Akashvani) radio and television tower at Drive-in Road, Thaltej, Ahmedabad, Gujarat.

       

Bareja radio transmitter / બારેજા ટ્રાન્સમીટર સ્ટેશન / बरेजा रेडियो ट्रांसमीटर


Coordinates / અક્ષાંશ-રેખાંશ: 22°51'46" N, 72°36'45" E
All India Radio (Akashvani) mediumwave radio broadcasting station in Bareja, south of Ahmedabad, Gujarat.

Useful links / બાહ્ય લિંક્સ / उपयोगी लिंक्स


Ministry of Information & Broadcasting, Government of India / सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) / भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Radioandmusic.com - India FM radio and music web-portal
News Broadcasters Association (NBA)
CommunityVoices.in - Community media in India
Maraa - India Community Radio Stations Map
FM Radio in India - Radio In India - Radio Channels In India
ListenRadios.com - Online Radio from Malaysia, Pakistan, India, Dubai
All-Radios.in - A website for listening all radios in India
OnlineHindiRadio.com - Listen Hindi Radio 24×7 Online Live on Internet
TamilRadios.com - Online Tamil Radio Directory
OnlineRadioFM.in - Online radio India
OnlineRadios.in - Online radio from India
India.FM - Listen to Indian Radio on the internet, streaming radio
Database of radio stations on FM and AM in Asia
AsiaWaves.net - Radio stations in India
AsiaRadioToday.com - Asia Pacific’s leading site for radio professionals
DXAsia.in - Asia Radio Schedules and News
DXersGuide.blogspot.com - DXers Guide - India
DX India by VU2JOS, National Institute of Amateur Radio
RadioActivity - New Delhi FM DXing
AkashvaniSamvaad.blogspot.com - All India Radio - Akashvani Blog
Prasar Bharati Parivar - Doordarshan/Akashvani media blog