સુરત રેડિયો સ્ટેશનો

Radio stations in Surat / सूरत में रेडियो स्टेशन

Click on the radio station name to listen online
FM,MHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
  91.10 Radio City Bhatar Rd Radio Tower / ભાતર રોડ રેડિયો ટાવર
  91.90 Mirchi Love Bhatar Rd Radio Tower / ભાતર રોડ રેડિયો ટાવર
  92.70 Big FM Bhatar Rd Radio Tower / ભાતર રોડ રેડિયો ટાવર
  94.30 My FM Bhatar Rd Radio Tower / ભાતર રોડ રેડિયો ટાવર
  98.30 Radio Mirchi Bhatar Rd Radio Tower / ભાતર રોડ રેડિયો ટાવર
101.10 આકાશવાણી સુરત Bhatar Rd Radio Tower / ભાતર રોડ રેડિયો ટાવર
MW,kHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
    810 આકાશવાણી રાજકોટ
આકાશવાણી ગુજરાતી
Rajkot, Jamnagar Rd / રાજકોટ, જામનગર રોડ
    819 આકાશવાણી રાજકોટ
आकाशवाणी FM Rainbow
Rajkot, Jamnagar Rd / રાજકોટ, જામનગર રોડ (DRM)
    846 આકાશવાણી અમદાવાદ
આકાશવાણી ગુજરાતી
Ahmedabad / અમદાવાદ, Bareja / બારેજા
    855 આકાશવાણી અમદાવાદ
आकाशवाणी FM Rainbow
Ahmedabad / અમદાવાદ, Bareja / બારેજા (DRM)
  1071 آکاش وانی اردو سروس Rajkot, Paddhari / રાજકોટ, પડધરી
  1080 آکاش وانی اردو سروس
आकाशवाणी विविध भारती
Rajkot, Paddhari / રાજકોટ, પડધરી (DRM)
Online Radio Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन
Radio City Gujarati
 

 

Weather / હવામાન


Bhatar Road Radio Tower / ભાતર રોડ રેડિયો ટાવર


Coordinates / અક્ષાંશ-રેખાંશ: 21°10'20" N, 72°49'03" E
All India Radio (Akashvani) radio tower at Bhatar Road in Surat, Gujarat.