South Asia Radio Map   Radio in Maldives   List of cities   Web links   FAQ  

ރޭޑިޔޯ ސްތެޔްސްހަން އޭ މާލެ

Radio stations in Malé

Click on the radio station name to listen online
FM,MHz Station / ރޭޑިޔޯ Transmitter / ޓްރާންސްމިޝަން ސައިޓް
  89.00 ރޭޑިޔޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު PSM / ޕަބްލިކް ސަރވީސް މީޑިއާ
  90.00 ދީނުގެ އަޑު PSM / ޕަބްލިކް ސަރވީސް މީޑިއާ
  91.00 ދިވެހި ފް.އ މ PSM / ޕަބްލިކް ސަރވީސް މީޑިއާ
  92.20 ބިގްެރޭޑިއ Malé / މާލ
  92.60 އެޗްއެފްއެމް Buruzu Magu / ބުރުޒު މަގު
  93.60 Capital Radio Malé / މާލެ
  94.60 ސަންެއ ފް.އ މ Kashima Hingun / ކަސްހިމަ ހިންގުން
  95.20 ދިވ ހިެއ ފް.އ މ Daisy Magu / ދަިސްޔް މަގު
  96.00 ރޭޑިޔޯ އެޓޯލް އެފްއެމް Eastern Lagoon / ިތުމަތްހި ެތްހެރެވަރިެ
  97.00 97 މިނިވަނ Malé / މާލެ
  99.00 VFM Sosun Magu / ސޮސުން މަގު
MW,kHz Station / ރޭޑިޔޯ Transmitter / ޓްރާންސްމިޝަން ސައިޓް
    882 TWR India Sri Lanka / އޮޅުދޫކަރަ, Puttalam / ޕުތތަލަމ
  1449 ރޭޑިޔޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު Thilafushi / ތިލަފުށި
 

 

Time / ޓައިމް


Weather / މޫސުން


Public Service Media - Malé / ޕަބްލިކް ސަރވީސް މީޑިއާ މާލެ


Coordinates / ކޮޮރްދިނަތެސް:

04°10'20" N, 73°30'11" E