અમદાવાદમાં રેડિયો સ્ટેશનો

Radio stations in Ahmedabad / अहमदाबाद में रेडियो स्टेशन

Click on the radio station name to listen online
FM,MHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
  90.40 Micavaani Mudra Institute of Communications / મુદ્રા ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ કોમ્યુનિકેશન
  90.80 Guruvani Gujarat University / ગુજરાત યુનિવર્સિટિ
  91.10 Radio City Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  93.50 Red FM Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  94.30 My FM Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  95.00 Radio One Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  96.70 आकाशवाणी विविध भारती Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
  98.30 Radio Mirchi Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
105.40 Gyanvani Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર
MW,kHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
    810 આકાશવાણી રાજકોટ ’અ’
આકાશવાણી રાજકોટ
Rajkot, Jamnagar Rd / રાજકોટ, જામનગર રોડ
    819 આકાશવાણી રાજકોટ ’અ’
आकाशवाणी FM Rainbow
Rajkot, Jamnagar Rd / રાજકોટ, જામનગર રોડ (DRM)
    846 આકાશવાણી અમદાવાદ
આકાશવાણી રાજકોટ
Bareja / બારેજા
    855 આકાશવાણી અમદાવાદ
आकाशवाणी FM Rainbow
Bareja / બારેજા (DRM)
  1071 آکاش وانی اردو سروس Rajkot, Paddhari / રાજકોટ, પડધરી
  1080 आकाशवाणी विविध भारती
آکاش وانی اردو سروس
Rajkot, Paddhari / રાજકોટ, પડધરી (DRM)
  1566 आकाशवाणी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा Nagpur / નાગપુર, Buti Bori / બુટી બોરી
 

 

Weather / હવામાન


Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર / अहमदाबाद टीवी टावर


Coordinates / અક્ષાંશ-રેખાંશ: 23°02'51" N, 72°31'31" E
Prasar Bharati (Doordarshan and Akashvani) radio and television tower at Drive-in Road, Thaltej, Ahmedabad, Gujarat.

       

Bareja radio transmitter / બારેજા ટ્રાન્સમીટર સ્ટેશન / बरेजा रेडियो ट्रांसमीटर


Coordinates / અક્ષાંશ-રેખાંશ: 22°51'46" N, 72°36'45" E
All India Radio (Akashvani) mediumwave radio broadcasting station in Bareja, south of Ahmedabad, Gujarat.