અમદાવાદમાં રેડિયો સ્ટેશનો

Radio stations in Ahmedabad / अहमदाबाद में रेडियो स्टेशन

Click on the radio station name to listen online
FM,MHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
  90.40 Micavaani Mudra Institute of Communications
  90.80 Guruvani Gujarat University
  91.10 Radio City Ahmedabad TV Tower
  93.50 Red FM Ahmedabad TV Tower
  94.30 My FM Ahmedabad TV Tower
  95.00 Radio One Ahmedabad TV Tower
  96.70 आकाशवाणी विविध भारती Ahmedabad TV Tower
  98.30 Radio Mirchi Ahmedabad TV Tower
107.40 Gyanvani Radio Ahmedabad TV Tower
MW,kHz Station / રેડિયો સ્ટેશન / रेडियो स्टेशन Transmitter / ટ્રાન્સમીટર / ट्रांसमीटर
    810 આકાશવાણી રાજકોટ
આકાશવાણી રાજકોટ
Rajkot, Jamnagar Rd
    819 આકાશવાણી રાજકોટ
આકાશવાણી રાજકોટ
Rajkot, Jamnagar Rd (DRM)
    846 આકાશવાણી અમદાવાદ
આકાશવાણી રાજકોટ
Bareja
    855 આકાશવાણી અમદાવાદ
આકાશવાણી રાજકોટ
Bareja (DRM)
  1071 आकाशवाणी विविध भारती
آکاش وانی اردو سروس
Rajkot, Paddhari
  1080 आकाशवाणी विविध भारती
آکاش وانی اردو سروس
Rajkot, Paddhari (DRM)
  1566 AIR National Channel Nagpur, Buttibori
 

 

Weather / હવામાન


Ahmedabad TV Tower / અમદાવાદ ટેલિવિઝન ટાવર / अहमदाबाद टीवी टावर


Coordinates: 23°02'51" N, 72°31'31" E
Prasar Bharati (Doordarshan and Akashvani) radio and television tower on Drive-in Road, Thaltej, Ahmedabad, Gujarat.

       

Bareja radio transmitter / બારેજા ટ્રાન્સમીટર સ્ટેશન / बरेजा रेडियो ट्रांसमीटर


Coordinates: 22°51'46" N, 72°36'45" E
All India Radio (Akashvani) mediumwave radio broadcasting station in Bareja, south of Ahmedabad, Gujarat.